Privacy verklaring

Resale Partners, gevestigd aan Boylestraat 38 A
6718XM Ede, maakt Software ter ondersteuning van het leveren, factureren en inzichtelijk maken van telecom en ICT dienstverlening en richt zich op de zakelijke markt. Deze software wordt als dienst geleverd aan partijen die Telecom en ICT diensten leveren aan gebruikers.

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Resale Partners omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kan je lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten je hebt.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van je gegevens

Resale Partners levert haar software diensten niet direct aan de gebruikers van de in de software geregistreerde diensten .  Dit betekent dat Resale Partners het grootste deel van je gegevens indirect via je eigen dienstverlener ontvangt. Je eigen dienstverlener is de partij met wie je een contract voor de levering van telecom- en/of ICT diensten hebt afgesloten.

Resale Partners en je dienstverlener zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die bij je worden verzameld. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met je data. Meer informatie over deze afspraken kun je opvragen bij je dienstverlener.

Contactgegevens:

Resale Partners
Boylestraat 38-A
6718XM Ede

088-0880970

De Privacy Officer is te bereiken via meldpunt@resalepartners.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Resale Partners verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer indien er door of via ons aan je gefactureerd wordt of als we aan je betalen
 • Gegevens over afgenomen diensten indien deze in onze systemen zijn vastgelegd ten behoeve van de dienstverlening
 • Belgegevens van gesprekken die door onze systemen worden getariffeerd en/of weergegeven ten behoeve van de dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via meldpunt@resalepartners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Resale Partners verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Resale Partners verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Resale Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Resale Partners) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Resale Partners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en bewaren deze tot 12 maanden na het einde van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Resale Partners deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Resale Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Resale Partners gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Resale Partners en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar meldpunt@resalepartners.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Resale Partners wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Resale Partners neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via meldpunt@resalepartners.nl

Hoe wij omgaan met sollicitaties

Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we graag de volgende gegevens van jou hebben:

 • Contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.)
 • Beschikbaarheid
 • Uitgebreide CV (met o.a. opleiding en werkervaring)

Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

We bewaren je persoonsgegevens maximaal een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure.